UVJETI KORIŠTENJA USLUGA

Uvjeti korištenja i odredbe za korišetnje O2 Hosting usluga

Opći uvjeti korištenja usluga

Odredbe i uvjeti

1. Općenito – Opseg primjene i značenje pojmova

1.1. Sljedeći Uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve poslovne odnose između Kupca i tvrtke Digital Synergy, također u daljnjem tekstu “O2 Hosting”. Ovi Uvjeti poslovanja sastavni su dio svih ugovora s Kupcem. Ovi Uvjeti i odredbe također se primjenjuju na buduće usluge i ponude, čak i ako ih Kupac ponovno zasebno ne dogovori.

1.2. O2 Hosting izričito zadržava pravo izmjene O2 Hosting Uvjeta i odredbi, Pravila sustava i cijena. O2 Hosting zadržava pravo izmijeniti uvjete korištenja bez prethodne najave ili obavijesti Kupcima. Ovi Uvjeti korištenja, kao i sve njihove izmjene i dopune, stupaju na snagu onog dana kada O2 Hosting iste objavi na svojoj web stranici. Uvjeti korištenja se primjenjuju na sve ugovore koje su sklopili O2 Hosting i Kupac nakon dana stupanja na snagu istih, uključivši i one koji su produljeni nakon dana stupanja na snagu Uvjeta korištenja.

1.3. Zaposlenici O2 Hostinga i treće strane koje su oni ovlastili nisu ovlašteni sklapati usmene dogovore niti davati bilo kakva usmena jamstva ili obveze Kupcu.

1.4. Značenje pojmova:

– O2 Hosting – Digital Synergy Limited, T12F3FD Cork, Co. Cork, Republic of Ireland, Tax no.: 3384851DH

– Kupac – svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge O2 Hostinga

– Usluga web hostinga – omogućavanje trećim stranama da drže vlastite web sadržaje na pojedinom korisničkom računu kojeg nisu vlasnici; izuzetak od ovog pravila su: banneri, oglasi, osobni oglasi i reseller-i koji su ugovorno vezani za usluge O2 Hostinga.

2. Sklapanje/naručivanje usluga, trajanje i raskid/otkaz ugovora

2.1. Ugovor je sklopljen kada Kupac podnese narudžbu i izvrši uplatu isključivo u cijelosti, a O2 Hosting prihvati njegovu narudžbu u skladu s odredbama točke 2.4. ovih Uvjeta.

2.2. O2 Hosting  ponude su podložne promjenama i nisu obvezujuće. O2 Hosting zadržava pravo tehničkih i drugih promjena u okviru razumnog.

2.3. Kupac izjavljuje da su podaci koje je naveo na svom korisničkom računu točni i potpuni te će o svim promjenama u vezi s tim obavijestiti O2 Hosting pisanim putem u roku od najviše 14 (četrnaest) dana. Kupac je dužan na zahtjev O2 Hostinga dostaviti dokaze o točnosti podataka. U slučaju ne postupanja Kupca u skladu s navedenim obvezama O2 Hosting ne snosi nikakvu odgovornost.

2.4. Kupac sklapa obvezujući ugovor predajom narudžbe i prihvaćanjem ovih Uvjeta (klikom na poveznicu „Prihvaćam Uvjete korištenja“.

2.5. Ugovori se sklapaju na određeno vrijeme/odabrani period, a vremenski period istog ovisi o vrsti usluge i ugovorenom vremenu trajanja. Kupac je upoznat da određene usluge imaju točno određen period na koji se mogu sklopiti.

2.6.  O2 Hosting ima pravo jednostrano otkazati ovaj ugovor bez potrebe navođenja razloga, sa otkaznim rokom od 30 dana, o čemu se obvezuje poslati obavijest na email adresu vlasnika korisničkog računa.

2.7. Nadalje, O2 Hosting zadržava pravo raskinuti ugovorni odnos bez prethodne obavijesti iz opravdanog razloga. Smatra se da takav dobar razlog postoji, među ostalim razlozima, ako Kupac ne ispuni svoje obveze plaćanja ili prekrši druge važne obveze Kupca, što se smatra bitnom povredom Uvjeta od strane Kupca. Daljnji važan razlog koji može dovesti do toga da O2 Hosting zaključa ili ukine usluge Kupca ili račun bez prethodne obavijesti je ako Kupac koristi sadržaj koji narušava uobičajeno operativno ponašanje ili sigurnost infrastrukture O2 Hostinga ili proizvoda O2 Hostinga, ili krši odredbe  8.1. – 8.3. ovih Uvjeta.

U slučaju raskida od strane O2 Hostinga iz razloga pravovremenog neplaćanja usluga od strane Kupca O2 Hosting nema obvezu, sukladno već prethodno navedenom obavještavati Kupca o raskidu s obzirom da do istoga dolazi automatski iz razloga sto se Kupac obavještava u nekoliko navrata o obvezi pravovremenog plaćanja.

2.8. O2 Hosting u slučaju postupanja Kupca suprotno bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta (povrede koje se ne odnose na neplaćanje usluge s obzirom da je isto opisano u prethodnom stavku), ima pravo također već prethodno navedenom jednostrano raskinuti ugovor u slučaju da Kupac i nakon pismene opomene O2 Hostinga nastavi kršiti odredbe ovih Uvjeta. O jednostranom raskidu Kupca se više ne treba obavještavati niti Kupac ima pravo na povrat plaćene usluge.

2.9. Ukoliko Kupac svoja ugovorna prava i obveze namjerava prenijeti na treću stranu, tada je za tu svrhu potrebna suglasnost O2 Hostinga. Kupac mora podnijeti zahtjev za prijenos u pisanom obliku putem „Zahtjeva za podršku“ na poveznici https://o2hosting.com/o2podrska/login

O2 Hosting ima pravo provjeriti legimitet prenositelja i zatražiti identitet treće strane u svrhu mogućnosti ispunjenja svojih obveza prema trećoj strani. Smatra se da je treća strana automatski prihvatila predmetne Uvjete samim prihvaćenjem prenesenih prava i obveza od strane Kupca na treću osobu.

2.10. Registracijom na sustavu i kreiranjem narudžbe za usluge Kupac daje privolu korištenja unesenih podataka te potvrđuje da je pročitao i prihvatio činjenice navedene u Izjavi o privatnosti.

O2 Hosting se obvezuje sve obavijesti, ponude i slično slati Kupcu na e-mail adresu navedenu u zahtjevu, odnosno narudžbi. Ako Kupac promijeni e-mail adresu, isti je dužan bez odlaganja o istome obavijestiti O2 Hosting. Dok ne zaprimi drukčiju obavijest, O2 Hosting će sve obavijesti, ponude i slično slati na e-mail adresu koju je Kupac naveo u zahtjevu, te se upućivanjem na tu adresu dostava smatra uredno izvršenom.

2.11. Kupac je upoznat s time i da O2 Hosting ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko nije moguće pružiti uslugu Kupcu, istu produljiti i slično. Plaćanjem ponude Kupac prihvaća Pravila i uvjete korištenja O2 Hostinga te na iste pristaje.

3. Opseg usluga

3.1. Opseg ugovorene usluge temelji se na opisu proizvoda koji je važeći u trenutku Kupčeve narudžbe. O2 Hosting zadržava pravo, nakon prethodne obavijesti, ukinuti usluge koje O2 Hosting nudi besplatno ili uvesti naknade za te usluge.

3.2. Ukoliko je predmet ugovornog odnosa registracija naziva domena, O2 Hosting je dužan samo dogovoriti registraciju željene domene. O2 Hosting ne prihvaća odgovornost niti O2 Hosting daje bilo kakvo jamstvo da će nadležna tijela za registraciju domene (domenski registar) stvarno dodijeliti naziv domene koji Kupac zatraži u svojoj narudžbi. Kupac ima samo pravo pretpostaviti da će mu stvarno biti dodijeljen naziv domene nakon što O2 Hosting potvrdi dodjelu. O2 Hosting nema utjecaja na dodjelu domene.

3.3. O2 Hosting obvezuje se poduzeti ekonomski razumne napore kako bi O2 Hosting postigao prosječnu godišnju dostupnost mreže od 99,9% na O2 Hosting poslužiteljima.

3.4. Posebni Uvjeti vezani uz pojedinu uslugu O2 Hostinga nalaze se na poveznici https://o2hosting.com/uvjeti-koristenja/

3.5. Ako usluga uključuje dodjelu IP adrese, O2 Hosting ne vrši provjeru te IP adrese na crnoj listi i Kupac nema prava na određenu IP adresu. O2 Hosting zadržava pravo promjene Kupčeve dodijeljene IP adrese kada je to potrebno uz prethodnu pismenu obavijest na email adresu Kupca bez potrebe suglasnosti Kupca.

3.6. Registracijom na sustavu i kreiranjem narudžbe za usluge Kupac daje privolu korištenja unesenih podataka O2 Hostingu te potvrđuje da je pročitao i prihvatio činjenice navedene u Izjavi o privatnosti.

4. Uvjeti i način plaćanja i zakašnjela plaćanja

4.1. O2 Hosting će Kupcu fakturirati sve ugovorno obvezujuće usluge prema ažuriranim cijenama vidljivim na web stranicama https://o2hosting.com, plus zakonski propisani porez na dodanu vrijednost. Račun za usluge biti će dostavljen putem e-pošte na e-mail adresu Kupca, vlasnika korisničkog računa. Ukoliko Kupac zahtjeva dostavu računa putem pošte, troškovi slanja pošte biti će dodatno zaračunati Kupcu. Isto tako ukoliko Kupac zahtjeva e-Račun, trošak izdavanja istoga biti će zaračunat Kupcu.

4.2. Ovisno o ugovoru, O2 Hosting obrađuje mjesečne, tromjesečne ili godišnje račune ugovorenim načinom plaćanja. Kupac je dužan pridržavati se uvjeta usluge plaćanja koju koristi za plaćanje računa.

4.3. Ako O2 Hosting Kupcu dopusti zakašnjelo plaćanje, O2 Hosting zadržava pravo, čak i bez podsjetnika, naplatiti važeće zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje počevši od datuma dospijeća.

4.4. Kupac je dužan pravovremeno platiti sve naknade i poreze nastale korištenjem usluge.

4.5 Ukoliko uplata za usluge i proizvode nije zaprimljena do datuma dospijeća navedenog na ponudi dostavljenoj Kupcu, usluge će biti otkazane i podaci na poslužiteljima će biti trajno izbrisani te za iste O2 Hosting ne odgovara.

4.6. O2 Hosting koristi domenski registar resellerclub.com za registraciju i transfer domena za Kupca. Usluga zakupa komercijalnih domena podrazumijeva da je Kupac vlasnik domene, a O2 Hosting administrator domene tijekom zakupljenog perioda. U slučaju isteka zakupa domene, te prijenosu domene u tzv. „otkupni period“ domenskog registra na period od 90 (devedeset) dana prije brisanja domene iz domenskog registra, Kupac domenu može otkupiti od domenskog registra po cijeni od 150,00 EUR (uvećano za porez na dodatnu vrijednosti) putem O2 Hostinga.

4.7. Sve registracije i transfere domena, i SSL certifikata u financijskom smislu su nepovrate.

4.8. O2 Hosting prima uplate isključivo uplatom na broj bankovnog računa IBAN: IE68AIBK93104760921187 ili putem kartice, sukladno izdanoj ponudi.

4.9. Istaknute maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe. Akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u EUR.

5. Prava i dužnosti kupca / sigurnost podataka

5.1. Kupac je odgovoran za upravljanje i osiguranje svih proizvoda i usluga na vlastiti trošak i rizik.

5.2. Kupac je dužan usluge O2 Hostinga koristiti i istima upravljati na način koji ne ugrožava integritet i dostupnost mreža, poslužitelja i podataka trećih strana. Konkretno, strogo je zabranjeno koristiti poslužitelje za (d)DOS napade ili pokrenuti otvorene mail releje ili druge sustave koji su sposobni izvoditi te radnje. Ako Kupac prekrši ove odredbe, O2 Hosting zadržava pravo – bez prethodne najave – zaključati poslužitelj i raskinuti ugovor bez prethodne najave.

5.3. Za proizvode i usluge upravljanog poslužitelja O2 Hosting daje Kupcu samo osnovna prava korištenja. O2 Hosting prati te poslužitelje 24 sata dnevno zbog prekida usluge i O2 Hosting pruža besplatnu korisničku podršku za jednostavne usluge. Za opsežnije usluge u trajanju od 15 minuta ili više O2 Hosting naplaćuje fiksnu naknadu za uslugu koja je predmet prethodnog dogovora s Kupcem.

5.4. Kupac je dužan koristiti pružene usluge na odgovarajući način te se suzdržati od zlouporabe i nezakonitih radnji.

5.5. Kupac je odgovoran za izradu redovitih sigurnosnih kopija (backup kopija) svojih podataka; sigurnosne kopije trebaju biti pohranjene izvan poslužitelja koji je O2 Hosting osigurao. Ako se podaci prenose na poslužiteljima Kupca, Kupac je dužan redovito izrađivati ​​sigurnosne kopije podataka. Kupac je dužan izvršiti potpunu sigurnosnu kopiju podataka prije svake promjene koju napravi u svoje ime ili u ime treće strane. Ako unatoč tome dođe do gubitka podataka, Kupac je dužan ponovno O2 Hostingu besplatno prenijeti relevantne podatkovne datoteke ili ih sam vratiti.

6. Zaštita podataka

6.1. Obrada podataka provodi se sukladno GDPR-u. Više informacija potražite u O2 Hosting pravilima o privatnosti, koja su dostupna na https://o2hosting.com/zastita-privatnosti/

6.2. Ukoliko Kupac također želi obrađivati ​​osobne podatke trećih strana s uslugama O2 Hostinga, samo Kupac ostaje odgovorna strana u smislu zakona o zaštiti podataka. Osobne podatke O2 Hosting obrađuje samo kao izvršitelj narudžbe sukladno važećim propisima. Ovaj ugovor za obradu narudžbi ne sklapa se automatski. O2 Hosting Kupcu može ponuditi mogućnost sklapanja ugovora za obradu narudžbi preko računa Kupca, ako je potrebno, koji je dopunjen EU standardnim ugovornim klauzulama, ako Kupac naručuje proizvode koji se nalaze u trećoj zemlji.

6.3. Ovim putem upozoravamo Kupca da u pravilu O2 Hosting nije u mogućnosti utvrditi obrađuje li Kupac osobne podatke. Kupac je O2 Hostingu stoga dužan pružiti potrebne informacije, posebice obrađuju li se osobni podaci trećih strana, u koju svrhu se ti podaci obrađuju i koje kategorije osobnih podataka i nositelja podataka treba dodijeliti. U nedostatku ugovora o obradi narudžbe s potrebnim podacima od strane Kupca, O2 Hosting pretpostavlja da Kupac ne obrađuje osobne podatke treće strane korištenjem usluga O2 Hostinga, stoga O2 Hosting neće poduzeti nikakve mjere u skladu sa zakonom o zaštiti podataka.

6.4. Ovim putem O2 Hosting upozorava Kupca da, s obzirom na trenutno stanje tehnologije, još uvijek ne postoji sveobuhvatan oblik zaštite prijenosa podataka na internetu. Kupac je odgovoran za sigurnost i sigurnost svih podataka koje pohranjuje na bilo kojem od svojih proizvoda.

7. Korištenje od strane trećih strana

7.1. Kupac ima pravo dati trećim stranama ugovorni rok korištenja bilo koje usluge koju Kupac naruči od O2 Hostinga. U tom slučaju Kupac ipak ostaje jedini ugovorni partner. Kupac je i dalje isključivo i u potpunosti odgovoran za poštivanje ugovornih sporazuma između O2 Hostinga  i Kupca.

7.2. Ako Kupac prenosi korisnička prava za svoje O2 Hosting usluge na treću stranu, Kupac je dužan u trenutku prijenosa osigurati poštivanje svih zakonskih i ugovornih odredbi. Ovo vrijedi za sve promjene koje zahtijevaju suradnju treće strane. U slučaju prijenos korisničkih prava moraju se poštivati odredbe 2.8 ovih Uvjeta.

7.3. Ako treća strana prekrši ugovorne obveze ili ne poštuje obvezu suradnje, ako su podaci koje je treća strana dostavila netočni ili nepotpuni ili ako se pojave drugi problemi s davanjem korisničkih prava trećim osobama, Kupac preuzima u potpunosti odgovornost za sve proizašle štete i, dodatno, obeštećuje O2 Hosting od svih potraživanja protiv O2 Hostinga od strane treće strane ili drugih.

8. Korištenje usluga / sadržaja

8.1. Kupac je dužan provjeravati i pridržavati se zakonskih odredbi koje proizlaze iz korištenja ugovorenih usluga, posebice Zakona o elektroničkim komunikacijama, Zakona o elektroničkim medijima, kao i nacionalnih i međunarodnih prava industrijskog i intelektualnog vlasništva, osobnih prava i zahtjeva zakona o tržišnom natjecanju i zaštiti podataka. Kupac ima obvezu obeštetiti O2 Hosting od svih zahtjeva trećih osoba proizašlih iz kršenja ovih obveza.

8.2. Kupac je dužan ne objavljivati ​​sadržaje koji krše prava trećih strana ili na drugi način krše važeći zakon. To posebno uključuje, ali nije ograničeno na, pornografski ili opsceni materijal, ekstremistički sadržaj ili sadržaj koji vrijeđa uobičajenu pristojnost, kockanje, materijal koji bi mogao ozbiljno ugroziti moral djece ili mladih ili kršiti prava trećih strana (autorska prava, naziv prava, prava na zaštitni znak i prava na zaštitu podataka). To također uključuje objavljivanje klevetničkog sadržaja, vrijeđanje ili omalovažavanje osoba ili skupina osoba.

8.3. Prijenos neželjene pošte je zabranjen. Ovo posebno uključuje slanje neovlaštenog, neželjenog oglašavanja trećim stranama. Prilikom slanja elektroničke pošte također je zabranjeno navođenje lažnih podataka o pošiljatelju ili prikrivanje identiteta pošiljatelja na bilo koji drugi način. Rad aplikacija za rudarenje kripto valuta ostaje zabranjen. To uključuje, ali nije ograničeno na rudarenje, uzgoj i planiranje kripto valuta. O2 Hosting ima pravo zaključati Kupčev pristup njegovim O2 Hosting uslugama ili računu u slučaju nepridržavanja.

8.4. Ako O2 Hosting sazna za nezakonite radnje, ima pravo zahtijevati od Kupca da odmah ukloni uvredljivi sadržaj i O2 Hosting ima pravo zaključati Kupčev pristup njegovim O2 Hosting uslugama ili računu.

9. Odgovornost

9.1. Kupac koristi O2 Hosting usluge na vlastitu odgovornost te O2 Hosting ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu Kupčevim postupanjem. O2 Hosting nije odgovoran za bilo koju štetu koja može nastati Kupcu, a koja proizlazi iz Kupčevog postupanja, odnosno ne postupanja, a niti je O2 Hosting odgovoran za bilo koju štetu koja može nastati Kupcu zbog  neispunjenja ugovorne obveze O2 Hostinga prema Kupcu  a koje neispunjenje se odnosi na radnje ili postupanja na koja  O2 Hosting ne može utjecati s obzirom na usluge koje su predmet ugovora.

9.2. Ako Kupac prekrši obveze vezane uz sadržaj navedene u odjeljku 8. ovih Uvjeta i odredbi, posebno u vezi sa zakonskim zabranama i kršenjem pristojnosti, Kupac je odgovoran O2 Hostingu za naknadu za sve izravne ili neizravne štete koje iz toga proizlaze, uključujući financijske gubitke. Nadalje, Kupac je dužan O2 Hosting obeštetiti od potraživanja trećih strana – bez obzira na pravnu osnovu – koja proizlaze iz Kupca ili trećih strana koje on odredi. Obveza naknade štete uključuje i sve nastale troškove obrane.

9.3. O2 Hosting neće biti odgovoran za eventualnu štetu, izgubljenu dobit te materijalne ili duševne boli koju Kupac ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih uvjeta korištenja. O2 Hosting neće snositi štetu u bilo kojem obliku za gubitak podataka i informacija. O2 Hosting zbog prirode posla ne daje jamstva bilo koje vrste, izričita niti posljedična, za usluge koje pruža. O2 Hosting ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o uslugama O2 Hostinga. O2 Hosting nije odgovoran za sve štete nastale zbog nastupa više sile.

10. Pravo Kupca na jednostrani raskid

10.1. Kupac ima pravo odustati od ovog ugovora/raskinuti isti u roku od 14 (četrnaest) dana nakon sklapanja ugovora bez navođenja razloga. Kako bi iskoristio svoje pravo na raskid ovog ugovora, Kupac je dužan obavijestiti O2 Hosting, putem Kupčeva računa na O2 Hosting sigurnom mrežnom administrativnom sučelju (Zahtjev za podršku). Obavijest o raskidu može se poslati putem korisničkog računa na O2 Hosting sigurnom korisničkom sučelju „Zahtjev za podršku“ – https://o2hosting.com/o2podrska/login

Ako je otkazana usluga koja je već započela u trenutku otkazivanja, O2 Hosting će kupcu fakturirati odgovarajući pro rata iznos.

10.2. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka, odnosno ukoliko kupac inzistira na raskidu isti nema pravo na povrat uplate koje je isti napravio prema O2 Hostingu, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a O2 Hosting mu je na njegov zahtjev dostavio potvrdu da je isti s obzirom na ugovorenu uslugu već sklopio daljnji ugovor.

11. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN 19/22) Kupci mogu prigovor na kvalitetu usluga O2 Hosting dostaviti u pisanom obliku na e-mail adresu prodaja@o2hosting.com

Na primljeni prigovor O2 Hosting će dati Kupcu odgovor u pisanom obliku na njegovu e-mail adresu naznačenu u prigovoru, najkasnije 15 dana od primitka prigovora.

12. Postupak rješavanja sporova

Europska komisija osigurava platformu za izvansudsko online rješavanje sporova (ODR platforma), koja je dostupna na https://ec.europa.eu/consumers/odr. O2 Hosting niti želiti niti je obvezan  sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražom potrošača. O2 Hosting i Kupac usluge će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem, a u protivnom će biti nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu kao sud isključive mjesne nadležnosti.

13. Završne odredbe

13.1. Ovi Uvjeti i odredbe te ugovorni odnos između O2 Hostinga i Kupca regulirani su mjerodavnim propisima Republike Hrvatske. Na sve odnose kao mjerodavno primjenjuje se isključivo hrvatsko pravo.

13.2. Međunarodno i isključivo mjesto jurisdikcije za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovornog odnosa je  stvarno nadležan sud u Zagrebu.

13.3. Ako neka odredba jest ili postane nevaljana/ništetna ili neprovediva u cijelosti ili djelomično, to nema utjecaja na valjanost preostalih odredbi. Umjesto nevažeće ili neprovedive odredbe, primjenjivat će se odgovarajuća odredba koja, koliko je to pravno moguće, odgovara smislu i svrsi nevaljane/ništetne ili neprovedive odredbe ili pretpostavljenoj namjeri stranaka.

Verzija 3.0.0 / Zadnje ažuriranje 15. studenog 2023.

Ugovor o usluzi dijeljenog poslužitelja
(web hosting)

Opći Uvjeti korištenja usluga O2 Hostinga sastavni su dio ovog Ugovora o usluzi dijeljenog poslužitelja (usluga web hostinga), te se na sve što nije regulirano ovim posebnim Uvjetima primjenjuju Opći Uvjeti korištenja.

1. Kontakt osoba, korisnička podrška
Sve vrste računa uključuju besplatnu online pismenu podršku. Online pisani zahtjevi za podršku od strane Kupca šalju se isključivo putem „Zahtjeva za podršku“, sučelja O2 Hostinga. Za to, Kupci moraju koristiti svoj klijentski pristup O2 Hosting sučelju (Prijava: Email adresa vlasnika korisničkog računa, Lozinka: Lozinka korisnika) dostupnog putem poveznice https://o2hosting.com/o2podrska/login
Općenito, narudžbe korisničke podrške uključene su u sveobuhvatnu cijenu proizvoda. Posebni zahtjevi za podršku, koji nisu uključeni u O2 Hosting usluge, obrađuju se samo u iznimnim slučajevima. Ako je za rješavanje takvih problema potrebno više od 15 minuta radnog vremena, O2 Hosting, nakon konzultacije s Kupcem, O2 Hosting naplaćuje naknadu od 20,00 € (bez PDV-a) za svakih radni sata.

2. Usluge nadzora
Usluge nadzora podrazumijevaju sljedeće:
Web poslužitelj (HTTP/HTTPs)
Sustav e-pošte (SMTP, POP3, IMAP, filter neželjene pošte, skener virusa, količina slanja pošte)
Usluge poslužitelja (FTP, NTP)
Baze podataka (MySQL, PostgreSQL)
Opterećenje poslužitelja
Tvrdi diskovi (korištenje prostora na disku)
Kompromitirane datoteke (putem anti virus/malware softvera)

3. Kvar sustava i radovi na održavanju
Kao opće pravilo, O2 Hosting će Kupce obavijestiti u slučaju kvara sustava i planiranim radovima na održavanju u slučaju da isti utječu na dostupnost poslužitelja i/ili servisa poslužitelja.

4. Masovne e-poruke
Svaki O2 web hosting paket ograničen je brojem poslanih e-poruku po satu koji se ne smije premašiti. Slanje masovne e-pošte/biltena putem e-pošte računa web hostinga ili putem web stranice računa web hostinga nije dopušteno. Slanje neželjenih reklama je zabranjeno. O2 Hosting ima pravo odmah blokirati račune klijenata koji se ne pridržavaju navedenog.

5. Zaštita podataka
Tjedna i mjesečna sigurnosna kopija svih podataka dostupna je svim web hosting računima. Podaci se čuvaju najviše 3 tjedna (tri tjedne kumulativne sigurnosne kopije) i 3 mjeseca (tri mjesečne kumulativne sigurnosne kopije). Oporavak sigurnosne kopije (restore) korisničkog računa moguć je putem zahtjeva klijenta „Zahtjeva za podršku“ te će isti biti izvršen od strane tehničkog tima O2 Hostinga po primitku zahtjeva od Kupca. Podrška podrazumijeva oporavak (restore) cjelokupnog korisničkog računa.

6. Sadržaj i podaci kreiranih računa
Promjene koje je izvršio tim za podršku, kao što su brisanje, premještanje i nadogradnja sadržaja i osjetljivih informacija, koje je implementirao i/ili primio Kupac, mogu se izvršiti samo ako su zahtjevi dostavljeni online pisanim putem „Zahtjev za podršku“. Tim za podršku nije dužan obavljati posao koji mogu obavljati Kupci i koji Kupci mogu obaviti sami, izuzev Kupaca koji su zakupili uslugu O2 administracije cPanela.

7. Promjene konfiguracijskih datoteka
Općenito, s izuzetkom dolje navedenih naslova, individualna prilagodba konfiguracijskih datoteka nije moguća na računima za web hosting. Ovo se odnosi na postavke sustava i pružene usluge. Sljedeće postavke su promjenjive:

PHP
Potrebnu verziju PHP-a Kupac sam može odabrati putem kontrolnog panela cPanel. Mnoge dodatne postavke mogu se promijeniti izravno putem .htaccess datoteke. Postavke koje prelaze dostupne vrijednosti i postavljena ograničenja ne mogu se mijenjati. Dodatni PHP moduli osim ponuđenih nisu instalirani. Pojedinačna PHP rješenja, npr. PHP binarne datoteke nisu podržane. Za pregled PHP konfiguracije pogledajte https://o2dns04.com/info.php.

IMAP
Broj paralelnih IMAP veza po IP adresi ograničen je zbog stabilnosti poslužitelja. Moguće je povećati ovaj broj na zahtjev prema nahođenju O2 Hostinga.

SMTP
Ponuđene postavke kao što su „Prosljeđivanje“, „Autoresponder“, „Spam filter“, „Black and Whitelist“ itd. Kupac može promijeniti putem kontrolnog panela cPanel.

MySQL
Pojedinačne promjene MySQL konfiguracije nisu moguće za web hosting račune. Iz sigurnosnih razloga nije postavljen globalni korisnik baze podataka ili korisnici koji imaju pristup nekoliko baza podataka.

DNS
Svaki račun i svaka domena dobiva DNS zonsku datoteku kojom se može upravljati putem administrativnog sučelja kontrolnog panela cPanel. Korištenje naših DNS poslužitelja nije obavezno.

8. Praćenje procesa
Kako bi se zaštitila sigurnost i stabilnost poslužitelja, postavljen je sustav za praćenje procesa koji zaustavlja procese s prekomjernim trajanjem rada i/ili prekomjernim iskorištavanjem radne memorije (RAM-a).

9. Instalacija dodatnog softvera
Instalaciju dodatnog softvera ili biblioteka provodi tim za podršku. Ne postoji pravo tražiti usluge podrške u ovom kontekstu. Rad dodatnog softvera koji zahtijeva „root“ privilegije za instalaciju ili rad nije moguć.

10. Premještanje korisničkog računa na O2 Hosting poslužitelje
Na zahtjev Kupca tim za podršku O2 Hostinga izvršiti će besplatan prijenos korisničkog računa sa drugog poslužitelja u slučaju kada isti koristi kontrolni panel cPanel. Za navedeni prijenos Kupac je dužan osigurati adekvatan slobodni prostor na disku, poveznicu za prijavu na cPanel, korisničko ime i lozinku za cPanel poslužitelja sa kojeg se vrši prijenos.
U slučaju da korisnički račun ne sadrži cPanel, O2 Hosting možemo izvršiti transfer datoteka web stranica i baza podataka uz naplatu. Ovisno o veličini korisničkog računa O2 Hosting će obavijestiti Kupca o potrebnom vremenu te cijeni baziranoj na cijeni jednog radnog sata, navedenoj na stranica O2 Hostinga.

11. Zaštita od spama i virusa usluge e-pošte
Svaki račun e-pošte ima filter neželjene pošte na strani poslužitelja koji se ne može deaktivirati. E-poruke koje su identificirane kao spam automatski se brišu nakon unaprijed definiranog vremenskog razdoblja. Jačinu filtera klijent može prilagoditi putem kontrolnog panel cPanel.
Osim toga, O2 Hosting upravlja crnom listom koja privremeno ili trajno blokira IP adrese koje šalju spam e-poštu. Kupac može ručno deaktivirati blokiranje pojedinačnih IP adresa putem kontrolnog panela cPanel. Nadalje, O2 Hosting koristi filter za viruse za e-poštu. Dolazna e-pošta koja sadrži viruse ne prihvaća se iz sigurnosnih razloga te je pošiljatelj takve e-pošte obaviješten. Zabranjeno je slanje elektroničke pošte koja sadrži viruse.

12. Zabranjene radnje
Kako bismo mogli upravljati visoko učinkovitom i pouzdanom mrežom, za naše Kupce sljedeće radnje su zabranjene:
12.1. Instaliranje i rad aplikacija za rudarenje kripto valuta
12.2. Distribucija i/ili poticanje distribucije ilegalnih kopija softvera, skripti, predložaka, softvera i/ili skripti koje mogu uzrokovati štetu
12.3. Distribucija i/ili poticanje distribucije pornografski sadržaj, ilegalni pornografski sadržaj
12.4. Korištenje nelegalnih (warez) softvera, skripti i predložaka
12.5. Slanje neželjenih email poruka (spam)
12.6. Širenje i/ili pokušaj širenja prijetećih, klevetničkih, nasilničkih, rasističkih, diskriminirajućih, maltretirajućih sadržaja
12.7. Kršenje i/ili poticanje na kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata i žigova
12.8. Spajanje na P2P i/ili IRC servise
12.9. Krivotvorenje izvornosti prometa, ispitivanje ranjivosti sustava, zaobilaženje i/ili ne pridržavanje izvorne IP adrese
12.10. Krivotvorenje podataka
12.11. Nanošenje i/ili pokušaji nanošenja štete pružatelju usluga ili trećoj strani
12.12. Počinjenje i/ili pokušaj počinjenja zakonski prekršaja
12.13. Korištenje neograničene količine mail računa za pružanje mail servisa (email hosting), pružanje besplatnog web hostinga trećim osobama
12.14. Zlonamjerna potrošnja neograničenog prometa
12.15. Onemogućavanje ugodnog rada ostalim korisnicima poslužitelja
12.16. Prekoračenje dodijeljenih resursa poslužitelja
12.17. Korištenje web hosting paketa za skladištenje (pohranu) digitalnih dokumenata
12.18. Korištenje web hosting paketa za skladištenje (pohranu) datoteka većih od 200 MB

U slučaju ne pridržavanja navedenih ograničenja korisnički račun će biti suspendiran.

Verzija 3.0.0 / Zadnje ažuriranje 15. studenog 2023.